صفحه ۱۳۱

سؤال 434 شخصی زمین دیگری را به اعتقاد زمین خودش می‎سازد و بعدا که متوجه اشتباه خود می‎شود صاحب زمین راضی به مصالحه و معامله با وی نمی گردد در این فرض برای صاحب زمین حق الزام به تخریب هست یا نه ؟

جواب: صاحب زمین حق مذکور را دارد.

سؤال 435 شخصی فروشگاهش دچار حریق شده و بیمه دولتی بوده و با تبانی با کارشناس مربوطه مقدار خسارت به مبلغی چند برابر خسارت واقعی گزارش شده و آن را دریافت نمود حال سؤالات ذیل را جواب مرقوم فرمایید:

یک : آیا در آن زمان پول دریافتی را چه می‎بایست کرد؟

دو: اگر با آن پول کار کرده و امرار معاش و تشکیل خانواده و زندگی داده باشد چه باید بکند؟

سه: اگر با آن پول حج کرده باشد چه صورت دارد؟

چهار: سرمایه ای که با به کار انداختن آن پول به دست آمده چه صورت دارد؟

پنج: اگر شخص مذکور به وظائف شرعی در موارد بالا عمل نکند رفت و آمد با او و نماز خواندن در خانه او چه صورت دارد؟

شش: اگر آن پول را به دولت برنگرداند من که اطلاعی از آن موضوع دارم چه وظیفه شرعی دارم ؟

جواب: 1 - لازم بوده پول را به مؤسسه بیمه برگرداند.

2 - آن پول را مدیون است.

3 - اگر احرام و گوسفند قربانی حلال بوده اعمال حج صحیح است.

4 - درآمد آن پول تابع آن پول است.

5 - اگر خانه و زندگی او از عین آن پول یا منافع آن تهیه شده تصرف در آن مشکل است.

6 - اگر شما دخالتی نداشته اید ضامن نیستید فقط به آن شخص تذکر دهید و نصیحت کنید.

سؤال 436 درآمد املاکی که بنیاد مستضعفان در زمان توقیف از فروش چوب و

ناوبری کتاب