صفحه ۱۳۰

سؤال 429 در جبهه، رزمندگان اسلام در آن مقداری که در خاک عراق پیشروی کرده اند ملک شخصی و باغ وجود دارد و با توجه به اینکه باغات ملک مسلمانهای عراق است و میوه های آنها خراب می‎شود وظیفه رزمندگان چیست ؟

جواب: مادامی که وضع آنها از طرف مقامات صالحه مشخص نشده است هر چیزی که در معرض فساد باشد اشخاصی که آنجا هستند می‎توانند مصرف نمایند و در صورت عدم امکان شناسایی صاحبان آنها قیمت مصرف شده را صدقه بدهند.

سؤال 430 مسلمانی از یک بهایی مالی را در زمان طفولیت برداشته و حال می‎خواهد جبران کند در صورت وجوب رد مال به او اگر او را نشناسد وظیفه چیست ؟

جواب: احتیاطا به مسلمان مستحق صدقه بدهد.

سؤال 431 آیا بنیاد در زمان توقیف - باغات مثلا - حق فروش چوب و هیمه و امثال آن را داشته یا خیر؟ و اگر حق فروش این گونه چیزها را نداشته و در عین حال فروخته باید وجه آن را به صاحبش برگرداند یا خیر؟ (بنیاد مستضعفان)

جواب: باید به صاحبش برگرداند.

سؤال 432 اگر در ادارات معمولا غذا از مصرف مامورین آن اداره اضافه بیاید چگونه باید عمل نمود تا از اسراف جلوگیری گردد؟

جواب: اگر نگهداری آن برای وعده بعدی بدون فاسد شدن ممکن باشد باید حفظ شود و اگر ممکن نباشد در صورت امکان قبل از فاسد شدن آن به افرادی که مصرف می‎کنند داده شود و اگر آن هم ممکن نباشد در ظرف مخصوصی جهت خوراک حیوانات جمع آوری شود و از ریختن آن به سطلهای زباله خودداری شود، و باید هنگام پختن هم دقت کنند که بیش از اندازه نپزند، و باید به متصدیان تهیه غذا دائما تذکر داده شود که از اسراف و تبذیر پرهیز کنند.

سؤال 433 اگر بعضی از اموال مسافرین ممنوع الخروج باشد و در فرودگاه یا گمرک ضبط شود و بعدا صاحبش مراجعه نکند تکلیف چیست ؟

جواب: باید در پیدا کردن صاحب آنها کوشش نمود و پس از یاس با اجازه حاکم شرع از طرف صاحبانش صدقه داد.

ناوبری کتاب