صفحه ۱۲۹

جواب: باید رضایت صاحبان زمین تحصیل گردد و اگر راه، ضرورت دارد و مالکین رضایت نمی دهند با پرداخت خسارت اشکال ندارد.

سؤال 423 آیا مامور دولت می‎تواند وسیله اداره خود را بدون اجازه در اختیار همگان و دوستان خود قرار دهد؟

جواب: جائز نیست.

سؤال 424 استفاده از کارتن و دیگر چیزهای ارگانها و ادارات که احیانا از کار هم افتاده باشد چه حکمی دارد؟

جواب: هر چیزی که قابل استفاده در وزارتخانه ها و ادارات نباشد اگر قابل فروش باشد، باید مسئول امور مالی آن را بفروشد و جزء بودجه آن وزارتخانه یا اداره قرار بدهد. و هر چیزی که قابل فروش نیست و مورد اعراض است تملک آن برای اشخاص اشکال ندارد.

سؤال 425 آیا میوه و سیب زمینی و سیب درختی و سایر درآمدهای بنیاد مستضعفان را می‎توان از قیمت بازار ارزان تر در اختیار خریداران قرار داد یا خیر؟ (بنیاد مستضعفان)

جواب: مسئولین بنیاد امانتدار هستند و باید مصلحت بنیاد را در نظر بگیرند.

سؤال 426 اگر برخلاف دستور سازمان آب دولت اسلامی، دو منزل از یک کنتور استفاده نمودند، آیا فقط گناه انجام شده یا وضو و غسل با آن نیز باطل است ؟

جواب: هم گناه انجام شده و هم وضو و غسل باطل است.

سؤال 427 اسکان و تصرف و نماز امدادگران در منازل و مغازه های مردم که صاحبان آنها معلوم نیست چه حکمی دارد؟

جواب: در صورت ضرورت و عدم اضرار، امدادگران مجاز هستند.

سؤال 428 استفاده امدادگران از اموال مجهول المالک (خوراکی، پوشاکی و حیوانات) در مواقع ضروری برای افراد نیازمند چه حکمی دارد؟

جواب: هر چه در معرض فساد و تلف است افرادی که در آنجا هستند مجازند که آن را تملک نموده و مصرف کنند و در صورتی که خودشان استحقاق شرعی ندارند قیمت آن را ولو بعد از مراجعت به مستحق شرعی بپردازند.

ناوبری کتاب