صفحه ۱۲۷

در صورت حصول تفاوت معتدبه، بنابر احتیاط واجب باید طرفین، نسبت به مقدار تفاوت با مصالحه، رضایت همدیگر را تحصیل نمایند.

سؤال 417 از مؤسسات یا بانکهایی که بدون بهره، قرض نمی دهند ایا می‎توان بدون قصد جدی نسبت به شرط بهره، اقدام به قرض گرفتن نمود و چنین قرضی حرام نمی باشد؟

جواب: اشکال دارد.

سؤال 418 در مثل اسکناسهای رائج امروز که معدود می‎باشد و ربای معامله ای در آنها جریان ندارد آیا می‎توان قرض اسکناسها را به منظور فرار از ربای قرضی، به طور جد، در شکل بیع و شراء انجام داد یا نه ؟

جواب: بیع و شراء در مفروض سؤال جایز نیست و تخلص از ربا حاصل نمی شود بلی اگر داعی دیگری برای فروش آن باشد مانند اینکه بخواهد اسکناس درشت یا نو را به اسکناس ریز یا کهنه بفروشد در این فرض، فروختن آن به اضافه، معامله نقدی باشد یا مدت دار مانعی ندارد.

ناوبری کتاب