صفحه ۱۲۲

مسائل بهره بانکی، پول و صرف

معاملات ربوی بین مسلمین، بانکها

سؤال 397 اگر انسان بنا به اضطرار نیاز به اخذ وام با بهره از سیستم بانکی جهت امور تجاری یا ساختمانی و خرید مسکن پیدا کند و از طرفی مقید به رعایت مباح بودن آن باشد نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: اگر معامله شرعیه مانند مضاربه و بیع شرطی انجام بگیرد اشکال ندارد.

سؤال 398 در سپرده های بانکی اگر بگوید جدا این مبلغ را به تو می‎دهم که با آن کار کنی و اگر سودی بردی، خواستی چیزی به من بده و اصلا انتظاری ندارد. آیا اشکال دارد؟

جواب: اگر به عنوان وام باشد و بانک طبق مقررات خود ملزم به پرداخت سود باشد جائز نیست.

سؤال 399 اگر مبلغی را جدا به عنوان امانت به بانک بدهد و اجازه تصرف نیز بدهد بدون انتظار بهره ای، فقط به جهت محفوظ ماندن، اگر بانک چیزی بدهد ربا است ؟

جواب: در فرض سؤال با تصرف در آن، عنوان وام بر آن منطبق می‎شود و حکم مسأله سابق را پیدا می‎کند.

سؤال 400 در جواب سؤال از بهره ای که بانکها در مقابل پول امانتی اشخاص می‎دهند مرقوم فرموده اید: با تصرف در آن عنوان وام بر آن منطبق می‎شود و سود فوق ربا محسوب می‎شود سؤال این است که عین اسکناس های امانتی در بانکها هیچ گونه ارزشی ندارند بلکه ارزش آنها باعتبار قراردادی است که مثلا برای هر اسکناس ارزش خاصی نسبت به قدرت خریدی که به صاحبان خود می‎دهد دارد و با تصرف بانک در عین اسکناس های افراد در حقیقت هیچ گونه تصرفی در آن ارزش واقعی پول نشده است با این حال اسکناس ها نیز حکم اشیاء دیگر را دارند؟

ناوبری کتاب