صفحه ۱۲۰

جواب: در فرض مسأله فقط حق مطالبه طلب خود را دارد و حق فسخ ندارد. بلی اگر قدرت خرید پول خیلی سقوط کرده است بنابر احتیاط در مقدار تفاوت مصالحه کنند.

بیع و مقررات حکومت اسلامی

سؤال 391 آیا خرید و فروش اجناس کمیابی که نرخ دولتی دارند به صورت بازار آزاد که معمولا بیشتر است حرام است ؟

جواب: مانعی ندارد مگر اینکه جنس را دولت داده باشد و برای آن نرخی معین کرده باشد.

سؤال 392 اگر مغازه داری در فروش اجناس به نرخ روز قیمت گذاری کند، چه صورت دارد؟ مثلا جنسی را که به قیمت 400 ریال خریده بود امروز 900 ریال شده این قدر قیمت افزایش یافته آیا می‎تواند به قیمت 900 ریال بفروشد یا خیر؟

جواب: غیر اجناس دولتی و غیر اجناسی که حکومت اسلامی قیمت آن را تعیین کرده است فروختن آن، طبق قیمت عادله روز مانعی ندارد.

سؤال 393 در مورد سهمیه که از کارت وصول می‎شود از قبیل برنج، سیگار و اجناس دیگر و از مصرف خودمان اضافه می‎آید فروش آن به صورت آزاد اشکالی دارد یا نه ؟

جواب: اجناسی که از طرف دولت به لحاظ رفاهیت عموم داده می‎شود مانند بنزین تاکسی ها و مسافربریها و باربریها، فروختن زیادی آن جائز نیست و اجناسی که به لحاظ رفاهیت اشخاص داده می‎شود مانند قند و شکر و برنج، فروختن آنها اشکال ندارد. مگر اینکه شرط کنند که غیر مصرف کننده حق گرفتن ندارد که در این فرض نیز جائز نیست.

سؤال 394 جاهایی که خرید و فروش زمین از نظر دولت اسلامی ممنوع باشد اگر کسی اقدام به آن کرد آیا فقط اثر تکلیفی دارد یعنی گناه نموده است یا اثر وضعی یعنی عدم نقل و انتقال زمین را نیز خواهد داشت ؟ و یا اگر بر خلاف دستور سازمان آب دو منزل از یک کنتور استفاده نمودند فقط گناه انجام شده یا وضو و غسل با آن نیز باطل است ؟

ناوبری کتاب