صفحه ۱۱۹

تخلف وصف

سؤال 388 اگر کسی گوسفند ماده را به اسم نر بفروشد و خلاف آن پس از ذبح برای مشتری روشن شود و همچنین کسی گوسفند نر نذر کند و گوسفندی را به خیال اینکه نر است ذبح کند و بعد از آن ببیند ماده است تکلیف چیست ؟

جواب: مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند و گوسفند مذبوح را بفروشنده بدهد و پول خود را پس بگیرد. و نقص قیمت از جهت ذبح را ضامن است و در فرض دوم سؤال، مجزی نیست.

مواردی که با فرض تخلف انسان نمی تواند معامله را به هم بزند

سؤال 389 اگر کسی زمینی را با اجراء صیغه فارسی بفروشد و از قیمت آن مقداری را دریافت کند و بقیه آن طبق رضایت طرفین قرار بر این باشد که بعد از دو ماه پرداخت شود اگر در موقع مقرر باقیمانده پول پرداخت نشود معامله چه حکمی دارد آیا زمین مورد معامله متعلق به بایع است یا به مشتری ؟

جواب: در فرض مزبور زمین ملک مشتری می‎باشد و بایع فقط حق مطالبه باقیمانده قیمت را دارد مگر اینکه در ضمن بیع، شرط کرده باشند که اگر مشتری در موعد مقرر بقیه را پرداخت نکرد بایع اختیار فسخ داشته باشد، و اگر تصریح شده که تا فلان وقت باید پرداخت شود و عمل نکرد و اجبار آن هم میسر نشد فروشنده حق فسخ دارد.

سؤال 390 شخصی زمین خود را به شخص دیگری به قیمت معینی می‎فروشد و قبل از اینکه قیمت را از مشتری اخذ کند در محضر، حاضر شده و سند می‎دهد و بعد از اینکه سند محضر تمام می‎شود، مشتری عدوانا از دادن بیست درصد قیمت سرباز می‎زند و بایع هم نمی تواند جلو تصرف مشتری را بگیرد، تا مدت 10 سال زمین را مشتری تصرف می‎کند تا اینکه انقلاب اسلامی پیروز می‎شود آیا بائع می‎تواند معامله اش را فسخ کند یا فقط بیست درصد باقی مانده از قیمت را حق دارد بگیرد یا فقط در مقابل بیست درصد می‎تواند معامله را فسخ کند؟

ناوبری کتاب