صفحه ۱۱۷

خریداری می‎کند و طرفین در مدت معینی خیار می‎گذارند سپس خریدار همان زمین را به بایع یا به کسی دیگر اجاره می‎دهد آیا این معامله و اجاره صحیح است یا نه و بعضی از طلاب می‎گویند که این معامله باطل است چون بایع و مشتری حیله نموده و زمین را از قیمت واقعی به کمتر معامله کرده اند؟

جواب: قیمت مورد معامله در بیع شرطی به ملاحظه قرارداد خیار شرط، کمتر از بیع قطعی می‎باشد و کمتر بودن آن موجب بطلان معامله نمی باشد بلکه اگر حقیقتا قصد معامله نداشته و به ملاحظه فرار از ربا، معامله صوری و ظاهری انجام دهند به هر قیمت باشد معامله باطل است و اگر حقیقتا قصد خرید و فروش داشته باشند به هر قیمت باشد صحیح است.

تخلف شرط

سؤال 384 حسن زمینی به حسین می‎فروشد با این شرط که حسین تا پنج سال حق فروش به غیر را نداشته باشد ولی او طی این پنج سال زمین موصوف را به دیگری منتقل می‎کند آیا حسین می‎تواند به استناد اینکه حق فروش نداشته معامله را فسخ کند؟ و کلا وضعیت این معامله چگونه است ؟ ثانیا آیا حسن می‎تواند بعلت تخلف از شرط، معامله اولی را فسخ کند و اگر می‎تواند پس از فسخ، عین زمین به وی باز می‎گردد یا قیمت آن ؟

جواب: در فرض مسأله، حسین حق فسخ ندارد ولی حسن حق فسخ دارد و چون عین مورد معامله در ملک حسین باقی نمانده است، رجوع به قیمت می‎نماید.

سؤال 385 دو ماه قبل، از شخصی اتومبیلی را با قولنامه خریده ام و هنگام معامله از سندش جویا شدم اظهار داشت که سندش حاضر است و ظرف یک هفته آن را به نام شما انتقال می‎دهم. ولی پس از دو ماه مراجعه مکرر با امروز و فردای وی مواجه شدم و هنوز هم معلوم نیست که اتومبیل ایشان سند دارد یا نه و اگر هم داشته باشد آیا به نام دیگری است یا خودشان ؟ بنابراین فروشنده از این جهت به من دروغ گفته است، با حفظ این معنی که کار من خرید و فروش اتومبیل است و اگر سند داشت تا به حال به فروش

ناوبری کتاب