صفحه ۱۱۶

شرح فوق صحیح باشد از محضر مبارک استفتاء می‎شود آیا مشتریان قبل از ترخیص و تحویل نسبت به کالای مورد خریداری شرعا مالکیت دارند یا نه ؟

جواب: اگر شرکت از طرف مشتریها وکالت داشته باشد که اجناس را برای آنها بخرد هر چه طبق وکالت خود خریده باشد متعلق به موکلین شرکت می‎باشد و اگر شرکت، اجناسی را به طور کلی بدون تعیین عین خارجی فروخته باشد در این فرض اگر شرائط معامله سلف رعایت شده باشد معامله صحیح است ولی مادامی که اجناس تحویل مشتریها داده نشده است آنها مالک اجناس نمی باشند و مورد معامله در ذمه فروشنده می‎باشد و اگر شرائط سلف رعایت نشده باشد معامله باطل است و باید در موقع تحویل جنس معامله انجام بگیرد.

سؤال 381 آیا صرف قولنامه دلیل بر خرید و فروش می‎باشد یا نه و اگر خریدار یا فروشنده پشیمان شود می‎تواند معامله را انجام ندهد یا نه ؟

جواب: قولنامه ها دو نوع است: 1 - متعاملین معامله را به طور قطعی انجام می‎دهند (به اجراء صیغه و یا به نحو معاطات یعنی دادن جنس و گرفتن عوض) و چون تنظیم سند رسمی در حین معامله میسور نیست یادداشتی به نام قولنامه می‎نویسند در این فرض هر کدام پشیمان شود نمی تواند معامله را به هم بزند 2 - مورد معامله را گفتگو کرده بدون اینکه معامله را انجام دهند گفتگوی خود را به عنوان قولنامه یادداشت می‎کنند تا اینکه هنگام تنظیم سند معامله را انجام دهند در این فرض هر کدام پشیمان شود می‎تواند معامله را انجام ندهد هر چند تخلف از آن خلاف احتیاط است.

مواردی که انسان می‎تواند معامله را به هم بزند:

بیع شرط

سؤال 382 شخصی زمین را به عنوان بیع شرط و به شرط خیار فسخ در رأس دو سال، از کسی می‎خرد، در همین مدت که بایع حق خیار فسخ ندارد آیا مشتری می‎تواند زمین مذکور را به شخص دیگری به اجازه بدهد؟

جواب: اجاره دادن آن تا زمان فسخ، اشکال ندارد.

سؤال 383 شخصی از شخص دیگر یک قطعه زمین را به نصف قیمت واقعی

ناوبری کتاب