صفحه ۱۱۳

سؤال 372 در زمان ما مرسوم است که افراد با تاجر و آهنگر و امثال آنان قرارداد منعقد می‎نمایند که برای ایشان در و پنجره و امثال آن به قیمت معین در زمان معین بسازند با توجه به اینکه چوب و آهن از سازنده می‎باشد و قرارداد روی در ساخته شده منعقد می‎شود بیان فرمایید این نحوه قراردادها تحت کدام یک از معاملات معروفه مندرج می‎باشد؟ (دادگستری شهرستان قم)

جواب: اگر با رعایت شرائط بیع سلف بیع سلف: با بیع سلم یکی است و آن عکس معامله نسیه است یعنی پول بدون مدت و جنس با مدت باشد. که از جمله، قبض ثمن در مجلس معامله است معامله شود از مصادیق سلم می‎باشد والاباید هنگام تحویل رضایت همدیگر را تحصیل نمایند.

فروختن جنس به کمتر یا بیشتر از قیمت عادله

سؤال 373 مأمور فروش اموال ادارات دولتی آیا می‎تواند آنها را به کمتر از قیمت واقعی به افراد حزب اللهی و مستحق بفروشد؟

جواب: جائز نیست مگر اینکه به قیمت عادله مشتری پیدا نشود و مسئول فروش اجازه داشته باشد که به هر قیمت ممکن بفروشد.

سؤال 374 اینجانبان کسبه بازار تمبر تهران که سالهای سال است به شغل خرید و فروش تمبر اشتغال داریم از آن حضرت استدعا داریم که فتوای خود را در مورد "تمبر بازی" صادر فرمایید منظور از "تمبر بازی" اینست که ما تمبر را از پستخانه توسط دلال پست به مقدار فراوان خرید نموده و انبار می‎نماییم و هنگام کمیاب شدن آن در بازار به قیمت بیشتر بفروش می‎رسانیم با توجه به ضروری بودن کالای تمبر، عمل ما چه صورت دارد؟

جواب: خرید و فروش شرعا حلال است ولی باید بی انصافی نشود و اجحاف در بین نباشد.

سؤال 375 اگر کسی جنسی را به چند برابر خرید بفروشد آیا معامله صحیح است ؟

جواب: اگر فروشنده اول ارفاق کرده باشد یا اینکه قیمت عادله بازار ترقی کرده

ناوبری کتاب