صفحه ۱۱۰

مزوجه است و مدتی این زن از شوهرش قهر کرده آمده به خانه برادرش، این برادر می‎آید به نزد آن شخص مورد سؤال می‎گوید زمین خود را به من بفروش و من طلاق خواهرم را می‎گیرم و به ازدواج تو در می‎آورم او قبول می‎کند و زمینش را می‎فروشد در حالی که فکر نمی کند که امر طلاق به دست زوج است و او حاضر به طلاق نیست. آیا این شخص سفیه است یا خیر؟ و آیا این معامله اش صحیح است یا خیر؟

جواب: اگر به واسطه اعمال دیگر، سفاهت او ثابت نشود عمل مزبور دلیل بر سفاهت او نمی باشد. و اگر طلاق خواهر، مجرد حرف بوده و معامله مشروط بر آن نبوده معامله صحیح است و اگر مشروط بر آن بوده بر فرض اینکه معامله صحیح باشد در صورت تخلف شرط، فروشنده اختیار فسخ دارد.

سؤال 364 مسلمانی از یک بهایی خانه می‎خرد، جائز است یا نه ؟

جواب: اگر سابقه اسلام داشته و خانه و یا پول آن را در زمان اسلام به دست آورده باشد یا اینکه خریدن از او مستلزم ترویج باطل باشد جائز نیست.

سؤال 365 در زمان طاغوت باغ نخلی را برای تأسیس شرکتی نفتی در محل آن، جبرا از صاحب آن خریداری نموده اند و مقداری پول که قیمت کرده اند را نیز تحویل گرفته ولی گفته می‎شود راضی نبوده، حال، تکلیف نماز خواندن کارمندان و کارگران در آن تأسیسات چه صورتی دارد؟

جواب: اگر محرز شود که به زور از مالک گرفته اند و بعدا هم راضی نشده است رضایت او تحصیل شود و اگر شک دارید که از اول رضایتش احرازاحراز: اطمینان پیدا کردن. شده یا نه برای شما نماز خواندن مانعی ندارد.

شرائط جنس و عوض آن

سؤال 366 اینجانب مقدار دو هزار متر مربع از قطعه زمینی که در زمان معامله مساحت قطعی کل آن معلوم نبوده فروخته ام و در قولنامه خارج از سند رسمی قید شده چنان که مساحت زمین کمتر یا زیادتر از مقدار معین باشد در صورت کسر، به نسبت بهاء

ناوبری کتاب