صفحه ۱۰۷

سؤال 351 اگر انسان برای رسیدن به حق مشروع خود چیزی اعم از پول و غیره به مسئول کار خود، در ارگان مربوطه داد آیا رشوه و حرام است یا نه ؟

جواب: اگر پول گیرنده موظف به انجام آن بدون پول نباشد اشکال ندارد و اگر موظف باشد که بدون گرفتن پول، انجام دهد، گرفتن پول بر او جائز نیست ولی برای پول دهنده در صورتی که رسیدن به حق مشروع، متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.

سؤال 352 اگر برای رفع ظلمی از یک مظلومی یا پیشگیری از چنین ظلمی به شخص ظالم چیزی داد، رشوه حساب می‎شود و حرام است ؟

جواب: اگر رفع ظلم، متوقف بر آن باشد برای پول دهنده اشکال ندارد ولی گرفتن آن بر ظالم، حرام است.

سؤال 353 اگر کسی با رشوه یا پارتی به سفر حج مشرف شد با اینکه می‎داند بدون رشوه و پارتی، نوبت او هنوز نرسیده یا اصلا نمی رسد و مشمول ضوابط مقرره نمی باشد، آیا سفر او حرام است یا نه ؟ با توجه به اینکه او جای دیگری را گرفته و آیا چنین سفری از حجة الاسلام یا حج نیابت از دیگری مجزی است یا نه ؟

جواب: ظاهرا سفر او حرام نمی شود و حج او صحیح است گرچه اصل عمل، خلاف و حرام است.

سؤال 354 اگر فرد فاسدی پول و مایملک انسان را غصب نموده و بدون دادن مقداری پول به او نمی توان آن را از دست او خارج ساخت آیا این از قبیل رشوه حرام است ؟

جواب: اگر بدون دادن پول نتواند استرداد کند مانع ندارد.، ولی برای گیرنده حرام است.

سؤال 355 آیا اعمال نفوذ در ارگانها از جهت موقعیت شخصی یا شغلی و یا وابستگی به مراکز قدرت یا از جهات دیگر، جزء رشوه و پارتی بازی حرام، شمرده می‎شود یا نه ؟

جواب: اگر رسیدن به حق مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقف بر آن باشد اشکالی ندارد.

ناوبری کتاب