صفحه ۴۸۵

مردم بوده اند و از ارائه رهنمودهای لازم و مفید دریغ نکرده اند و امید است تا آخر در راه دفاع از حق و مظلوم و امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم باشند.

[ سانسور شدید، علت گرایش به رسانه های بیگانه ]

پاسخ 3 - مردم آگاه ما هرگز سرنوشت خود و مطالبات به حق خود را به رسانه های غربی گره نمی زنند. آن رسانه ها نیز برای پرستیژ و مقبولیت خود مجبورند با مردم معترض همصدا شوند، ولی مردم هیچگاه راه خود را با راه آنها یکی نمی دانند. روی آوردن مردم به رسانه های غربی به علت سانسور شدید و یک جانبه نگری واضحی است که در صدا و سیمای خودمان وجود دارد، و متأسفانه اکنون به ابزاری در دست گروه خاصی درآمده است که از دروغ پردازی نسبت به گروه مقابل و نیروهای مردمی کوتاهی نمی کند.

[ حاکمیت دینی، تفکیک قوا و نظارت فقیه است ]

پاسخ 4 - در نوشته ها و مصاحبه های گذشته کرارا یادآور شده ام که بهترین شکل حاکمیت دینی همان نظریه تفکیک قوا می‎باشد؛ به این نحو که کار اصلی فقیه یا فقهای منتخب مردم فقط استنباط احکام شرعی و نظارت بر قوانین جاری جهت عدم مخالفت آنها با اسلام است. تخصص فقها جز این نمی تواند باشد. و سایر امور کشور به دست افراد متخصصی داده می‎شود که مورد قبول و انتخاب مردم هستند. در کتاب "دیدگاهها" این نظریه را به تفصیل شرح داده ام که می‎توانید مراجعه نمایید. [ اتهام براندازی بهانه سرکوب و تخریب ها توسط عوامل نفوذی حکومت است ]

پاسخ 5 - اتهام براندازی را مطرح می‎کنند تا بتوانند مردم را سرکوب نمایند و احیانا افرادی را هم جهت طرح شعار براندازی بین مردم می‎فرستند که نمونه هایی از

ناوبری کتاب