صفحه ۴۸۴

[ رادیکال شدن مطالبات مردم در پی سرکوب و خشونت ]

پاسخ 1 - انتظارات مردم را از شعارهای آنان در تظاهرات مسالمت آمیز بعد از انتخابات به خوبی می‎توان فهمید. مردم در آغاز کار تلقی تقلب در انتخابات نمودند و خواسته آنان ابطال انتخابات و برگزاری انتخاباتی صحیح و مشروع بود؛ ولی هنگامی که با آنان برخورد خشن و سرکوبگرانه شد مطالبات خود را بالاتر بردند و سایر نهادها مخصوصا نهادهای سرکوبگر و آمران و مباشران در آنها را هدف قرار دادند؛ و پس از کشته شدن مردم بیگناه و دستگیری فعالان سیاسی و آزادیخواهان و محاکمات فرمایشی و غیر شرعی و غیر قانونی آنان، بتدریج مطالبات مردم معترض بیشتر شد، تا آنجا که خوف آن می‎رود که اگر حاکمیت به روش کنونی خود ادامه دهد مردم به کلی با نظام فاصله بگیرند و بحران کنونی عمیق تر شود. در صورتی که اگر در همان روزهای نخستین با اعتراضات مسالمت آمیز مردم برخورد معقول و منطقی شده بود کار به اینجاها کشیده نمی شد.

[ مشروعیت نظام در رضایت عامه است ]

در هر حال شکی نیست که مشروعیت نظام و حاکمیت دینی در زمان غیبت جز با رضایت عامه و آراء جمیع یا اکثریت مردم نخواهد بود، و امروز این مشروعیت خدشه دار شده است. امیدوارم مسئولین امر به جای تهدید مردم، با آنان مهربان شوند و خواسته های آنان را که همان اصلاحات و عمل به همه اصول قانون اساسی است برآورده سازند.

[ شایستگی آقایان موسوی و کروبی ]

پاسخ 2 - شخصیتهای مذکور [آقایان موسوی و کروبی ] تاکنون به شایستگی با

ناوبری کتاب