صفحه ۴۶۶

«109»

پاسخ به نامه تظلم خواهی مادر یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات

1388823

متن نامه مادر آقای حسین نورانی نژاد:

( بسم الله الرحمن الرحیم)

محضر مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله حسینعلی منتظری

سلام علیکم.

آنچه در تاریخ تشیع به مثابه نقطه عطفی همواره محل امید و اعتماد و همراهی و همدلی خلق الله با مراجع بوده و خواهد بود، حمایت و تظلم خواهی از آنانی است که بر ایشان جفایی رفته است. تاریخ حوزه ها و مراجع سرشار از ایستادگی حضرات ایشان برای احقاق حق مظلومین بوده است. در این راه حتی مواردی نیز یافت می‎شود که وارثان فقه جعفری در برابر اجحافی که بر دیگر برادران مسلمان از مذاهب دیگر و یا حتی غیر مسلمانان رفته همانگونه که از ائمه هدی آموخته اند، خروشیده اند و تا احقاق حقوق تضییع شدگان از ادای تکلیف غافل نبوده اند.

همانگونه که مستحضرید در ایام انتخابات ریاست جمهوری و خصوصا پس از اعلام نتایج، شک و تردید در صحت و سقم نتیجه اعلام شده، التهابات و تظاهراتی آفرید که تبعات و عواقب آن همچنان روشن و دامنه دار است. در این میان عده ای روانه زندانها و انفرادیها شدند که شرح قصه آن در حکم شرح واضحات و توضیح بدیهیات است.

آنچه این قلم را به عریضه نویسی و استمداد حمایت از محضر حضرات علما وامی دارد شرح جفایی است که بر یکی از فرزندان این وطن میرود؛ فرزندم حسین نورانی نژاد اکنون نزدیک به

ناوبری کتاب