صفحه ۴۶۲

[ قدرت نظام در سطح بین المللی با همراهی مردم حاصل می‎شود نه با سرکوب ]

جواب 4 - واضح است که حاکمیت با بحرانی که به دست خود بعد از آن انتخابات شکوهمند به وجود آورده، در مقابل دولتهای مقتدر نمی تواند موضع مستحکمی داشته باشد و هر روز موضعی مخالف روز قبل اتخاذ می‎کند، و این امر در نهایت به ضرر حتمی کشور و مردم منجر خواهد شد. قدرت نظام با سرکوب و ساکت نمودن اجباری مردم حاصل نمی شود، بلکه پشتیبانی واقعی و حقیقی و آزادانه مردم است که قدرت نظام را به وجود می‎آورد.

[ آزادی زندانیان و مطبوعات و گزینش ها و شایسته سالاری راه اقتدار در مذاکرات بین المللی ]

به نظر این جانب حاکمیت می‎تواند با تصمیمی شجاعانه و مدبرانه زندانیان سیاسی را فورا آزاد نماید، مطبوعات توقیف شده را رفع توقیف نموده، و گزینش های ادارات و دانشگاهها و به طور کلی دستگاههای تفتیش عقاید را منحل نماید و به جای آن شایسته سالاری را حاکم نماید؛ و با این تصمیم انقلابی و خداپسندانه اقتدار از دست رفته را به نظام برگرداند. در این صورت است که نظام می‎تواند در مذاکرات با قدرت و عزت وارد عمل شود.

[ استکبارستیزی یعنی دفاع از حقوق ملت در برابر قدرت طلبان داخلی و خارجی ]

جواب 5 - استکبار ستیزی به معنای اعلام جنگ با کشورها و حساس نمودن آنها و دشمن سازی و منزوی نمودن کشور نیست، بلکه به معنای دفاع از حقوق ملت در مقابل مطامع و زیاده خواهی های مستکبران است؛ و در این جهت فرقی بین غرب و

ناوبری کتاب