صفحه ۴۶۱

مصدق و برگشت شاه بود و پس از کودتا هم آمریکا تقریبا همه شئون سیاسی و اقتصادی کشور را قبضه کرده و در همه امور از رژیم سابق دفاع و پشتیبانی می‎نمود و پس از پیروزی انقلاب نیز دارایی های ایران را بلوکه کرده و به طور کلی در رابطه با انقلاب برخورد مناسبی نداشت، در آغاز انقلاب مردم از آمریکا عصبانی بودند و در نتیجه دانشجویان سفارت آمریکا در ایران را اشغال نمودند و آمریکا نیز رابطه خود را با ایران قطع نمود؛ و بر این اساس مرحوم امام خمینی تجدید ارتباط با آمریکا را در آن زمان نهی نمودند؛ ولی واضح است که چنین حکمی موقتی است و برحسب شرایط سیاسی و اقتصادی تغییر می‎کند، و این امر در گرو آن است که این رابطه به نفع کشور بوده و از قبیل رابطه دو کشور مستقل باشد.

اگر مصالح و منافع ملی اقتضا کند که با آمریکا رابطه برقرار شود، نباید زمینه تشنج و بی اعتمادی را با شعارهای بی محتوا تشدید نمود. بدیهی است اسرائیل و لابی آن در آمریکا سخت مخالف رابطه ایران و آمریکا بوده و هست و منافع خود را در بقای بحران کنونی بین ایران و آمریکا می‎داند، و متأسفانه سران کشور به این مهم توجه نمی نمایند.

[ عدم توازن منطقی در رابطه با آمریکا و روسیه تعدیل شود]

جواب 3 - اگر قرار باشد حاکمیت ایران در سیاست و اقتصاد خود را وابسته به بلوک شرق نماید و به جای تأمین مصالح و منافع ملی رضایت آنان را تأمین نماید، کار غلطی است و مخالف شعار "نه شرقی نه غربی" می‎باشد که مردم ما در انقلاب خود روی آن تأکید داشتند. چه فرقی است بین روسیه و آمریکا که به اولی باید تا این اندازه اعتماد نمود و بیدریغ مقادیر هنگفتی از بیت المال را به آنان حاتم بخشی نمود، و با دیگری حتی حاضر نباشیم که مذاکره و گفتگو نماییم ؟ حتی اگر احساس کنیم که این مذاکره به نفع ملت و کشور است.

ناوبری کتاب