صفحه ۴۳۶

خشم مردم برخاسته است احساس خطر برای اصل کشور و اصل نظام نمی کردم، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم.

اما این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر دست از حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهی بلاتکلیفی به زودی این حرکت از نو و با شکلی کور و در حالی که به هیچ یک از دلبستگان به نظام اعتماد نداشت آغاز می‎شد، و چه بسا دیگرانی که برای این کشور و ملت خواب های ناگوار دیده اند در هدایت آن به سوی منافع و مطامع خود طمع می‎کردند.

هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حرکات قبلی این است که تکاپوهای مردم در چهارچوب نظام باقی بماند و در دام ساختارشکنی های خطرناک نیفتد. این خطری است که اگر محقق شود به راحتی می‎تواند از ایران افغانستان و عراقی دیگر بسازد. ما نمی توانیم برای خوش آمد کسانی که نمی توانند این خطر را ببینند وظیفه خود را در پیشگیری از آن فراموش کنیم، کما اینکه نمی توانیم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته های به حق مردم و بازگو کردن آن در گفته های خود از آنان دعوتی برای آرامش داشته باشیم.

مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در رساله الفت نامه غایت اکثر تکالیف شرعیه را حصول محبت و الفت اجتماعی ذکر می‎کند. نتیجه ای که از این محبت و الفت ناشی خواهد شد همان چیزی است که در علوم جدید از آن با عنوان شبکه های اجتماعی نام می‎برند، به عنوان راهی برای مهار حکومت و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش، و به مثابه روشی که به سرزندگی اجتماعی بینجامد و بستری که توان ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر خود جای دهد و از سرریزهای تخریب کننده آن جلوگیری کند، تقویت شبکه های اجتماعی در این بیانیه توصیه شده است. این پیشنهاد می‎توانست بنا بر آن چیزی که فیض می‎فرماید رونویسی از نسخه اسلام تلقی شود، اگر چه کسانی که در بی انصافی مبالغه می‎کنند آن را رونویسی از نسخه سیا خوانده اند.

و سرانجام در این بیانیه راهکارهایی برای برون رفت از بحران فعلی ارائه شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند.

1388621
با احترام - میر حسین موسوی

ناوبری کتاب