صفحه ۴۲۹

آزادی از استبداد و خفقان، محقق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمین گردیده و مظالم و تجاوز به حقوق آنان ریشه کن شود، و ملت ما از این جهات احساس راحتی و آسایش نماید و در مقابل سایر ملتها سربلند و الگوی تحقق عدالت، عزت، کرامت و ارزشهای انسانی باشد. هدف این نبود که فقط نام و نشان و شعارها تغییر کند ولی عملا همان مظالم و انحرافات رژیم گذشته و تجاوزات به حقوق به شکل دیگری به عنوان حاکمیت دینی و ولایت فقیه جریان پیدا کند.

[ نظام موجود، ولایت نظامیان است نه ولایت فقیه ]

این جانب که همه می‎دانند مدافع سرسخت حاکمیت دینی و از پایه گذاران ولایت فقیه - البته نه به شکل مرسوم فعلی، بلکه به گونه ای که مردم او را انتخاب نمایند و بر کارهای او نظارت داشته باشند - بوده ام و در راه تحقق آن در بعد علمی و عملی تلاش زیادی نموده ام، اکنون در مقابل مردم آگاه ایران به خاطر ستم هایی که تحت این نام و عنوان بر آنان می‎رود احساس شرمندگی کرده و خودم را در پیشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل خون های ریخته شده شهدای عزیز و تجاوزات به حقوق مردم بیگناه مورد عتاب می‎بینم. بسیاری از افراد با سابقه در انقلاب از طریق نامه، ایمیل و یا حضورا به من می‎گویند: حاکمیت دینی که شما وعده آن را به مردم می‎دادید و ولایت فقیه را مجری آن می‎دانستید و می‎خواستید آن را به پا دارید همین است که امروز ما آن را مشاهده می‎کنیم ؟ در حالی که آنچه مشاهده می‎شود در واقع حکومت ولایت نظامی است نه ولایت فقیه.

[ مراجع و علما، پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات حکومت ها]

2 - حضرات مراجع و علمای اعلام، خوب می‎دانند که در طول تاریخ پیوسته آنان ملجاء و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حکومت ها بوده اند، و این افتخار را

ناوبری کتاب