صفحه ۴۱۷

[ از تجربه حکومت شاه و سایر رژیم های استبدادی درس نگرفته اند]

تصمیم گیرندگان حوادث و فجایع اخیر آیا تجربه حکومت شاه و سایر رژیم های استبدادی را از یاد برده اند؟ مگر رژیم شاه با ایجاد خفقان و رعب و سرکوب آزادی خواهان و سانسور رسانه ها و زندانی و شکنجه نمودن فعالان سیاسی و معترضین و اعتراف گیری از آنان و پرونده سازی و تبلیغات دروغ توانست در مقابل موج اعتراضات و نارضایتی های مردم مقاومت کند؟

[ مشروعیت نظام را زیر سؤال برده اند]

چرا عقلای قوم کارها را به دست یک عده افراد نامتعادل و اسیر توهمات و تمایلات خطی و گروهی داده اند، تا همه چیز و از جمله مشروعیت نظامی که تاکنون برای آن این همه سرمایه گذاری شده است را زیر سؤال ببرند و زمینه بدبینی و بی اعتقادی به اصل اسلام و انقلاب را بین نسل جوان تقویت نمایند و آنان را نسبت به حاکمیت دینی متزلزل سازند؟

[ نظامیان را به برادرکشی واداشته اند]

چرا نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج را به برادرکشی و سرکوب مردم وامی دارند؟ آیا هدف از تشکیل سپاه و بسیج برای برادرکشی و سرکوب مردم بود؟ عزیزانی که اکنون در زندان ها اسیر هستند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه می‎گیرند و هر روز جنازه یکی از آن عزیزان را به خانواده ها تحویل می‎دهند چه گناهی کرده اند؟ جز اینکه به تخلفات عدیده و تقلب در انتخابات به طور مسالمت آمیز و آرام اعتراض داشتند و خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند؟

ناوبری کتاب