صفحه ۳۹۳

تحمیلی را بر دوش خود حمل نمودند و با دست خالی در برابر گلوله های رژیم شاهنشاهی و توپ و تانک دشمن مقاومت کردند، و در جلوی چشم جهانیان و در حضور دوربین های خبرنگاران داخلی و خارجی به جان فرزندان این مردم و این مملکت افتاده و با شدت و خشونت کامل با زنان و مردان بی دفاع و دانشجویان عزیز برخورد کرده و آنها را سرکوب و مضروب و دستگیر نمودند و اینک به دنبال تسویه حساب های سیاسی، با فعالان و اندیشمندان و روشنفکران برآمده و عده کثیری را که بعضا از مسئولین بلند مرتبه نظام جمهوری اسلامی بوده اند بی جهت دستگیر و بازداشت می‎کنند.

اینک بر حسب وظیفه دینی و ملی و بر اساس آیه شریفه (و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین) و نیز با هدف خیرخواهی و آرزوی اصلاح امور، چند نکته را تذکر می‎دهم:

[ اقتدار در شرح صدر و جذب مخالفین است ]

1 - ویژگی یک حکومت مقتدر - چه اسلامی و یا غیر اسلامی - آن است که بتواند دیدگاههای موافق و مخالف را مورد توجه قرار دهد و با شرح صدر که شرط لازم حاکمیت است همه اقشار حتی مخالفین فکری و سلیقه ای خود را جذب و در امر حاکمیت سهیم نماید، نه اینکه آنان را به کلی طرد نموده و روزبروز بر تعداد آنان بیفزاید. من به خاطر موسوم شدن حاکمیت به حکومت دینی خوف آن دارم که کارها و اعمال مسئولین در نهایت باعث ضربه به دین و موجب خدشه در اعتقادات مردم گردد.

[ لزوم پاسخ های معقول به شبهات و احراز امانتداری دست اندرکاران ]

2 - در رابطه با اوضاع کنونی و مسائلی که پس از انتخابات اخیر بوجود آمده و

ناوبری کتاب