صفحه ۳۰۲

بسیاری از این بدبینی ها و فاصله ها از بین برود. البته تمایل داشتن به جناح خاص اگر موجب تضییع حقوق انسانها نگردد نافی عدالت آنان نیست، ولی عوارض منفی آن برای مدیریت کشور و حفظ حقوق تمام جناحهای سیاسی علاقه مند به نظام جمهوری اسلامی قابل انکار نمی باشد.

1387311
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب