صفحه ۳۰

"منتظری" را می‎توان با این عبارت کوتاه توصیف کرد:

برای انجام وظیفه سخن می‎گفت و بر طبق عقیده عمل می‎نمود. در فضایی که تعصب و خشونت در آن حاکم بود و در حالی که ردای قدرت بر دوش داشت، خالصانه جاه و مقام و موقعیت خویش را قربانی دفاعی آگاهانه و عامدانه از منافع و حقوق انسانها و بالاخص مخالفانش کرد و در این مسیر به سهولت عطای قدرت را به لقایش بخشید.

بر سر باورهایش معامله و مسامحه نکرد و در این مسیر هزینه هایی بس گزاف پرداخت. سختی ها و تهدیدها او را از انجام وظیفه باز نداشت و به اخلاقیات چنان پای بند بود که هیچگاه زبان توهین به دشمنانش نیز نگشود. روحش شاد و راهش پر رهرو باد که به راستی پدر معنوی و سبز ملت ایران بود.

ناوبری کتاب