صفحه ۲۶۴

لسریع العقاب) (سوره اعراف، آیه 167) خدا در قرآن خبر می‎دهد و خداوند صادق است هنگامی که پروردگار تو اعلام داشت که قطعا خواهد برانگیخت تا روز قیامت کسانی را که آنان را عذاب دهند. پس اسرائیلی ها خیال نکنند با زور و کشتار پای خود را در منطقه محکم می‎کنند، این خیال واهی است. زور و فشار عکس العمل دارد.

[ چرا مردم آمریکا بی تفاوت هستند؟]

ما علاوه بر اینکه از کشورهای اسلامی و عرب متعجب هستیم که در قبال جنایات این رژیم سکوت می‎کنند، از مردم آمریکا هم تعجب می‎کنیم که چگونه به دولت خود اجازه می‎دهند که آبرو، حیثیت و امکانات مردم آمریکا را خرج کشوری غاصب و زورگو کند و بدین ترتیب از اعتبار آمریکا به واسطه دفاع از اسرائیل بکاهد و مردم آمریکا باید تاوان آن را پس دهند. آیا از خود سؤال کرده اید که چرا 5 یا 6 میلیون صهیونیست باید شاهرگ های سیاسی، اقتصادی و رسانه ای آمریکا را دردست داشته باشند و در این زمینه ها در آن کشور اعمال قدرت و نفوذ کنند و اعتبار بیش از سیصد میلیون جمعیت آمریکا را خدشه دار نمایند.

اینجانب مجددا به کشورهای اسلامی و عربی متذکر می‎شوم که چرخ اقتصاد آمریکا با منابع خدادادی که به دست شماست می‎چرخد و آمریکا عوض اینکه از این کشورها دفاع کند از دشمن این کشورها یعنی اسرائیل دفاع می‎کند. شما می‎توانید با همین امکاناتی که در دست دارید به آمریکا فشار آورید که حمایت خود را از این رژیم غاصب قطع نماید و از مردم بی پناه فلسطین حمایت کند.

خدایا ما که از آن دیار و مردم آن دوریم و امکاناتی هم نداریم اما از تو می‎خواهیم به صاحبان قدرت و ثروت غیرت و حمیت عطا کن تا از مظلومین فلسطین دفاع کنند. و همه ما وظیفه داریم که از مظلومان عالم دفاع کنیم. چنانچه حضرت امیر(ع) در آخرین وصیت خودشان به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) سفارش می‎کنند که:

"کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا".

ناوبری کتاب