صفحه ۲۱۵

در صورتی که اینها هیچ وقت مخالف نظام نبوده بلکه می‎خواهند حقوق مردم تأمین شود و جمهوری اسلامی ثابت و برقرار باشد. امروز دنیا به هم مربوط است، یک دانشجو را شما زندانی می‎کنید یکی دو ساعت بعد رادیوهای خارجی این مطلب را منعکس می‎کنند، و طبعا بحران درست می‎شود. بایستی دولت اگر می‎خواهد نظام برقرار باشد کاری کند که آرامش در کشور حکم فرما شود نه به بهانه های مختلف کسانی را زندانی کنند. گفتم پیامبر(ص) برای اتهام قتل شش روز بیشتر اجازه نمی دهد کسی را زندانی کنند، آن وقت شما به اتهامات واهی مدتها افراد را زندانی می‎کنید و محاکمات مبتذل و مهمتر از همه اعدامهای رائج بی اساس به بهانه حفظ امنیت کشور انجام می‎دهید، چه کسی مخالف امنیت کشور است ؟ هیچ عاقلی نمی خواهد کشور بحرانی باشد. مردم الان همه اوضاع عراق را می‎بینند که یک عده ای هر روز تعدادی را به بهانه های مختلف می‎کشند. بنابراین مردم همه می‎خواهند کشور امنیت داشته باشد، بحران ایجاد نکنید. این بازداشت ها، این زندانی ها، زندان 209 و زندانهای دیگر، مدام به بهانه های واهی زندانهای این شکلی ایجاد می‎کنید، به طور کلی کار غلطی است.

[ به سوی زندان زدایی و نفی اعدام های بی اساس ]

نزد امیرالمؤمنین (ع) وقتی راجع به خریت بن راشد - که از رؤسای خوارج بود - و گروه او صحبت کردند بعضی گفتند چرا بازداشتشان نمی کنید؟ حضرت فرمودند: اگر بخواهم اینها را زندانی کنم "اذا ملانا السجون منهم" آن وقت زندانها را از آنها پر کرده ایم. معلوم می‎شود پرکردن زندانها کار عاقلانه ای نیست. خود آقای سید محمود هاشمی هم می‎بینیم که در تعبیراتش با زندان مخالف است. وقتی می‎بینیم پیامبر برای قتل شش روز بیشتر اجازه زندان نمی دهد، چرا شما برای امر واهی هشتاد روز، دو سه ماه، یک سال، سه سال افراد را زندانی می‎کنید و بسا اعدامهایی بی اساس انجام می‎دهید؟!

ناوبری کتاب