صفحه ۲۱۱

حساسیت پیدا شده، خودم در اختیار آقای امینی گذاشتم، یادم هست روزی که آقای امینی گزارش مدارس را می‎دادند گفتند در مدرسه بعثت طلبه هایی هستند به قدری با استعداد و خوش قلم که واقعا موجب آبروی حوزه هستند و برخی را اسم بردند، ایشان می‎خواستند من را امیدوار کنند. ارزیابی آقای امینی در باره جوسازی های آن زمان که علیه مدارس تحت اشراف بنده شده بود خوشبختانه مثبت بود.

‏ راجع به زندان و اعدام کردن فداییان اسلام خاطره ای دارید؟

[ شباهتی در اعدام فدائیان اسلام و سید مهدی هاشمی ]

پاسخ: اما اعدام فداییان اسلام؛ برحسب مسموع وقتی که صحبت اعدامشان شده بود آیت الله بروجردی حاج احمد را به تهران فرستاده بودند که به شاه بگوید و وساطت کند و جلوی اعدام اینها را بگیرد. آن وقت شاه آبعلی رفته بود و آنها کاری کردند که آنها را اعدام کردند و بعد حاج احمد را پیش شاه فرستادند. دقیقا مثل جریان سیدمهدی هاشمی که من به مرحوم امام از طریق آقای سید سراج موسوی پیغام دادم که سیدمهدی خودش قاتل نیست برفرض هم که آمر به قتل باشد حکمش اعدام نیست، به هر حال ایشان قاتل نیست. این طور که برای من گفتند ری شهری و عوامل او گفته بودند: اگر آقای سراج پیش امام برود همه چیز را به امام می‎گوید، بنابراین سریعا سیدمهدی را اعدام کردند و زمانی که نامه به دست امام رسیده بود وقتی بود که اعدامش کرده بودند.

یکی از اشکالات به نامه 1/6 این است که در آن نامه از سیدمهدی تعبیر به قاتل شده، بالاخره باید موازین شرعی رعایت شود، آمر به قتل خیلی با قاتل فرق دارد. من در نامه ای که به آقای سید سراج دادم که به امام بدهد نوشتم که شما عجله نکنید، زنده را می‎شود اعدام کرد ولی مرده را نمی شود زنده کرد.

ناوبری کتاب