صفحه ۱۹۷

خانه هایتان بیرون نرانده اند باز نمی دارد؛ به درستی که خدا عدالت پیشگان را دوست می‎دارد.

[ گسترش صلح و پرهیز از جنگ طلبی ]

بر این اساس است که در روایت معتبر از امام صادق (ع) وارد شده است: "وافش السلام فی العالم": مسالمت و صلح را در جهان گسترش دهید.

از نظر اسلام تمام گفتار و رفتار مسلمانان و به ویژه حاکمان کشورها باید به گونه ای باشد که پیامد جهانی خشونت و جنگ طلبی نداشته باشد و بهانه به جنگ طلبان ندهد. و از سوی دیگر نسبت به همزیستی مسالمت آمیز، یعنی به رسمیت شناختن یکدیگر و احترام متقابل و پذیرفتن وجود تفاوتها در میان انسانها تاکید شده است.

امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر بر روی مشترکات انسانها تاکید کرده می‎فرماید: اصولا مردم دو دسته اند: یا هم کیش تواند و مسلمان، و یا همانند تو در خلقت اند و انسان؛ پس مواظب باش زیانی به آنان نرسد و با آنان مهربان باش.

اینکه در برخی گفته ها از دین رحمت الهی تصویری ارائه شود که جز جنگ و خشونت تداعی نشود، قطعا بر خلاف اهداف دین و ناسازگار با آموزه های قرآن کریم است و هرگونه اقدامی در جهت برهم زدن زندگی مسالمت جویانه و برخلاف عقل و شرع است و تا کسانی اقدام به رفتار ستیزه جویانه نکرده باشند، مسلمانان نباید فضای ستیزه گری را ترویج کنند.

[ وجوب وفا به امان مشرک حربی ]

امام صادق (ع) می‎فرماید: اگر لشکری از مسلمین قوم مشرکی را محاصره کنند و یکی از مشرکان امان بخواهد و یکی از مسلمانان به او امان بدهد واجب است بر دیگران و حتی فرماندهان لشکر اسلام که به این امان وفا کنند. (وسائل الشیعة، ج 15، ص 67).

ناوبری کتاب