صفحه ۱۹۵

«40»

پیام به نشست مطبوعاتی حق صلح

138643
( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از حمد و سپاس خداوند و با سلام و احترامات فائقه خدمت حضار محترم و برگزار کنندگان نشست مطبوعاتی حق صلح، از اینجانب خواسته شده که درباره صلح و همزیستی مسالمت آمیز از دیدگاه اسلام مطالبی بیان کنم.

[ صلح در قرآن ]

قرآن کریم کتاب مقدس و آسمانی بارها درباره صلح سخن گفته و از ابعاد گوناگون به این موضوع مهم پرداخته، از کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده تا همزیستی جامعه و در میان ملت های مختلف.

خداوند در سوره انبیاء، آیه 107 پیغمبر اسلام را رسول رحمت برای همه مردم جهان نامیده است: (و ما ارسلناک الارحمة للعالمین) .

[ هدف صلح ]

هدف اصلی صلح در اسلام ایجاد آرامش و از بین بردن خصومت و جنگ و برگزیدن زندگی مسالمت آمیز در حیات اجتماعی و ایجاد فضای معنوی است و این در صورتی است که کسی نخواهد و اگر بخواهد نتواند بر دیگری برتری جویی کند، به مقررات اجتماعی پایبندی نشان دهد و حقوق اجتماعی دیگر انسانها را رعایت کند.

ناوبری کتاب