صفحه ۱۸۰

عضو هستند نه حقوقی، چرا که در این صورت باید موضوع عضویت تعدادی از آنان منتفی گردد !

ثانیا: اعلام قائم مقامی من توسط مجلس خبرگان رهبری - که از نگاه آقای مهدوی مبنای عنوان ریاست عالی دانسته شده است - در سال 1364 بوده؛ در حالی که اساسنامه جامعة الامام الصادق (ع) برحسب تاریخ آخر اساسنامه در 1361815 به تصویب رسیده است.

و ثالثا: اگر فرضا این گونه بود که ایشان گفته اند، چرا پس از - به قول ایشان برکناری - مکرر واسطه فرستادند و تقاضای تفویض اختیارات کردند؟

[ استدلال های نادرست ]

همچنین اینکه گفته شده: "پس از بروز مشکلاتی که مانع از حضور ایشان در جلسات هیأت امنا و قهرا منجر به استعفای ایشان شد..." برخلاف واقع و خلاف مواد اساسنامه است؛ زیرا براساس تصریح ماده 13 اساسنامه: "در صورتی که هر یک از اعضای هیئت امنا به استثنای ریاست عالیه بدون عذر موجه شخصا به مدت سه ماه در جلسه شرکت ننماید مستعفی تلقی خواهد شد و هیأت امنا مراتب را کتبا به نشانی قانونی وی ابلاغ و در صورتی که با گذشت دو ماه از تاریخ ابلاغ، تمایل خود را به شرکت در جلسات اعلام ننماید استعفای او قطعی خواهد بود." و مطابق تبصره 4 ماده 9: "حداقل هر شش ماه باید جلسات هیأت امنا در حضور ریاست عالیه تشکیل گردد."

بنابراین نه تنها ریاست عالیه موظف به حضور در جلسات هیأت امنا نمی باشد بلکه سایر اعضای هیأت امنا موظفند حداقل هر شش ماه یک بار در حضور وی تشکیل جلسه دهند.

و نیز اینکه گفته شده آقای خامنه ای مصلحت دیدند که تا زمان اصلاح اساسنامه و تعیین امنای جدید، جریان کارهای جامعه با نظر آقای مهدوی انجام گیرد و ایشان به

ناوبری کتاب