صفحه ۱۷۲

[ لزوم نظرخواهی در امور مهم کشور]

جواب - در امور بسیار مهمی که به مصالح کشور مربوط است مانند موضوع مورد سؤال باید علاوه بر استفاده از نظر کارشناسان مختلف - اعم از آنهایی که داخل نظام می‎باشند یا غیر آنان - از مردم یا نمایندگان آنان نظرخواهی شود. ولی بعضی از قسمت های مورد سؤال که جنبه کاملا تخصصی دارد را باید کارشناسان نظر دهند.

البته در چنین امری که قدرت های جهان نسبت به آن حساسیت پیدا کرده اند برای عبور از بحران جاری نباید با شعارهای تحریک آمیز و بدون خاصیت حساسیت آنها را تشدید نمود و آنها را به اجماع و مقابله با کشور واداشت.

[ حقوق دیگری جز انرژی هسته ای هم داریم ]

گاه در تزاحم میان اهم و مهم عقل حکم می‎کند که برای حفظ امر اهم از مهم صرف نظر کرد و اگر "انرژی هسته ای" حق ماست - گذشته از اینکه ما حقوق دیگری هم به جز این داریم - قطعا با شعارهای تند و گاه بی محتوا نمی توان از آن حراست کرد، بلکه سرمایه عظیم حمایت مردمی می‎تواند در این راستا کارساز باشد.

سؤال 15 - شما از حقوق شهروندی خود برخوردارید؟

[ مصادیق نقض حقوق شهروندی ام ]

جواب - گرچه وضعیت این جانب به ظاهر عادی است اما برخی اقدامات امنیتی و قضایی درباره شاگردان، مقلدان و اماکن مربوط به اینجانب، و به ویژه نشر اندیشه های علمی و سیاسی ادامه دارد. چنانچه برخی از علاقه مندان، شاگردان و منسوبان پس از سالها هنوز با قرار وثیقه های سنگین آزادند ولی پرونده های آنان هنوز مفتوح است. در سال گذشته تعداد دیگری از آنان احضار و محاکمه شده اند. جراید از انتشار

ناوبری کتاب