صفحه ۱۲۱

[ محدودیت های سخت برای مجازات تازیانه و قصاص و سایر حدود]

‏ جایگاه حدود اسلامی مانند تازیانه و اعدام و سنگسار در حقوق ایران چیست ؟

پاسخ - تفصیل در نامه نمی گنجد، اما اجمالا احراز شرایط اجرای حدود اسلامی بسیار سخت است به نحوی که بندرت زمینه تحقق آنها در جامعه پیدا می‎شود. و بعضی از مجازاتها برفرض ثبوت شرایط آنها اگر آثار سوئی در دنیا برای اسلام داشته باشد و موجب تنفر مردم از اسلام بشود حاکم اسلامی باید مانع اجرای آنها بشود.

‏ ضعف های سیستم اسلامی مانند مجازاتهای اعدام را چگونه با شرایط جهان امروز تفسیر می‎کنید؟

پاسخ - اولا در سیستم قضایی اسلام، اعدام در مورد قصاص نفس از جمله حقوق مقتول و اولیای او می‎باشد و سلب این حق مجوزی ندارد. البته اسلام راه عفو و گذشت را نیز باز نموده، بلکه آن را بهتر دانسته و مورد تشویق قرار داده است. (که تفصیل آن در نامه نمی گنجد.)

و در مورد غیر قصاص نفس، علاوه بر اینکه بسیار محدود است، مشروط به شرایطی سخت و نادر می‎باشد و مربوط است به جایی که حق یا حقوق مهمتری تضییع شده باشد، نظیر فرد یا گروه محاربی که در حقیقت جنگ با خدا و رسول و مردم را تدارک دیده و عالما عامدا وارد آن شده است.

و ثانیا اعدام در موارد خاصی در سیستم قضائی جوامع متمدن نظیر آمریکا نیز وجود دارد، و منحصر به اسلام نمی باشد.

‏ آیا نظرات شما مورد تایید علمای اسلام و مسؤولین حکومتی می‎باشد؟ آیا این دیدگاهها دیدگاه غالب مسؤولین اجرایی است ؟

‏ آیا رهبر ایران با این دیدگاهها موافق است ؟

پاسخ - از خود آنان سؤال نمایید.

ناوبری کتاب