صفحه ۱۱۴

ادامه جنگهای داخلی موجب استمرار اشغال آن کشور و از بین رفتن نیروهای مفید و فعال و نیز از بین رفتن ثروت و سرمایه های کشور خواهد شد.

[عدم تناسب ولایت فقیه با شرایط اجتماعی عراق ]

سؤال 3 - به نظر جنابعالی آیا نظریه و طرح ولایت فقیه یا شورای مراجع در عراق قابل تحقق می‎باشد؟

ج 3 - نظریه ولایت فقیه و شورای مراجع با طبیعت و ساختار کشور عراق که از اقوام و طوایف و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف و گوناگون تشکیل شده است مناسبت ندارد.

بلی اگر اکثریت قاطع مردم عراق خواهان تشکیل و تأسیس حکومت دینی باشند، به نحوی که قوانین مصوب در پارلمان با احکام شریعت مخالفتی نداشته باشد، باید:

اولا - شکل حکومت دینی را به نحوی که با ساختار مردم عراق متناسب باشد معین نموده و در قانون اساسی به آراء مردم برسانند.

و ثانیا - علماء عراق اعم از شیعه و سنی هیأتی از رجال دین را به مردم پیشنهاد کرده تا آن هیئت پس از انتخاب آنان توسط مردم، برقوانین مصوب پارلمان نظارت نمایند.

[مطلوبیت تعدد مرجعیت و احزاب در عراق ]

سؤال 4 - به نظر حضرتعالی تعدد مرجعیت و تعدد احزاب، آیا امر مطلوب و مفیدی است برای کشور عراق یا خیر؟

ج 4 - اصولا تعدد مرجعیت و تعدد احزاب فی نفسه از آن جهت که زمینه تضارب افکار و تکثر اندیشه می‎باشد امر مطلوبی است، اما به شرط آنکه موجب تصادم و اختلاف و تضعیف یکدیگر نشوند. بلی امر تقلید، موضوع دیگری است که شرایطی دارد، و از آن جمله: اعلم بودن مرجع است، و باید بدون هرگونه ملاحظات سیاسی و قومی مراعات گردد.

ناوبری کتاب