صفحه ۱۰۹

3 - در فایل اول نوشتار یاد شده، در هفت صفحه، با نام "سن پایین عایشه" مطالبی همراه با تفصیل از سوی فرد مزبور و به عنوان یک طرف مناظره نقل گردیده و از معظم له به عنوان طرف دیگر مناظره مطالبی جسته گریخته ذکر شده است.

4 - در فایل دوم آن، در حدود یازده صفحه، با نام "جنگ های پیغمبر" با اینکه در صدرش آن را به عنوان مناظره با معظم له مطرح کرده است ولی در هیچ جایی از آن از معظم له سخنی را نقل نکرده است جز یک مورد که آن هم تنها یک سطری است که به دروغ در آن گفته شده که معظم له جنگ های پیامبر اسلام را دفاعی نمی دانند بلکه پیامبر(ص) را مهاجم می‎دانند در حالی که معظم له معتقدند تمامی جنگ های پیامبراسلام (ص) حالت دفاعی داشته است. تعجب است از مناظره ای که طرف ندارد جز در یک مورد دروغین و تهمت زا.

5 - در فایل سوم آن، در دوازده صفحه، با نام "قتل عام یهودیان" نیز تنها چهار سطر به عنوان سخنان معظم له ذکر گردیده و باقی آن سخنانی منسوب به فرد مزبور می‎باشد.

6 - در بخش آخر نوشته ارسالی فایلی با نام "زن ستیزی" در هفده صفحه است که اساسا عنوان مناظره با معظم له را هم ندارد.

حال با توجه به نکات ذکر شده این چه نوع مناظره ای می‎باشد که مدعی آن یک طرف آن را سربلند پنداشته است. این مانند آن است که کسی یک طرفه و بدون طرف دیگر دعوا به قاضی رفته و خوشحال و سربلند درآمده است. چنان که در آخرین فایل بدین گونه به محکمه قضاء رفته شده است !!

کسی که آن نوشتار را به عنوان مناظره تنظیم کرده است یا مفهوم مناظره را نمی دانسته و یا در ارائه مصداق آن مغالطه نموده و یا طرف مقابل خود را نشناخته و یا خوانندگان را نادان فرض کرده است و در هر صورت ادب مناظره را نیز که تحفظ بر اصول اخلاقی و احترام به اعتقاد طرف مقابل است رعایت ننموده است.

متأسفانه در عصر حاضر که عصر اطلاعات و شبکه های وسیع و مختلف رسانه ای

ناوبری کتاب