صفحه ۹۷

نام دین و اسلام و حفظ ارزشها صورت می‎گیرد بازتاب ناخوشایندی در دنیا و مردم خودمان بخصوص نسل جوان خواهد داشت و موجب بدبینی آنان به اسلام و دین خواهد شد.

[ سفارش روزنامه نگاران به صبر و استقامت ]

ایشان با سفارش نمودن روزنامه نگاران به صبر و استقامت فرمودند:

برخوردهای یکسویه و فشارها نباید موجب ترس و دلهره صاحبان جراید شده و آنان خودسانسوری را پیشه کنند. در حفظ منافع ملی و احقاق حقوق ملت نباید از کسی یا چیزی ترسید. به نظر من اگر صاحبان جراید و روزنامه نگاران در جایی که فشارهایی بر برخی روزنامه ها وارد می‎شود اتفاق و همبستگی داشته باشند و به طور هماهنگ آنچه را که حق می‎دانند بیان کنند، هیچ دستگاهی توان برخورد یکجا با انبوهی از جراید را ندارد. این گونه نباشد که اگر با مدیر مسئول یا روزنامه نگار یا خبرنگاری برخورد نامناسب شد بقیه ترسیده و صحنه را ترک کنند.

[ لزوم مطالعه و بررسی جراید برای همه ]

ایشان لزوم مطالعه و بررسی جراید را خاطر نشان کرده و فرمودند:

مطالعه و بررسی روزنامه ها و پیگیری اخبار از ضروریات است مخصوصا برای علما و مراجع، ولی برخی از آقایان حتی کمترین فرصت خود را به مطالعه روزنامه ها و استفاده از رادیو و تلویزیون و مطلع شدن از اخبار و جریانات روز اختصاص نمی دهند؛ در صورتی که امام صادق (ع) بر حسب روایتی فرمودند:

"العالم بزمانه لایهجم علیه اللوابس". چگونه می‎شود یک کسی مرجع تقلید باشد اما از حوادث روزگار خود آگاه نباشد. در این زمان که مردم سیاسی شده اند و با مسائل سیاسی و اجتماعی سر و کار دارند، نمی توان گفت من فقط به چند کتاب علمی بسنده کرده و مرجعی هستم که در امور سیاسی، اقتصادی، جزایی و جهات دیگر دخالت نخواهم کرد.

ناوبری کتاب