صفحه ۹۴

روزنامه نگاران که با وجود مشکلات و مزاحمت های فراوان و توقیف های بی رویه در سطح وسیع و کمبود امکانات، در کار خود استقامت کرده و در نشر جراید به منظور ارتقای فرهنگ کشور کوتاهی نکردند، و با بیان این که اگر سراغ هر شغل دیگری جز روزنامه نگاری می‎رفتند درآمدهای سرشاری را برای آنان در پی داشت، و با اشاره به چگونگی نشر جراید در دوران قاجار که هدف عمده از انتشار آنها انعکاس فرمانهای حکومتی و نظریات متصدیان امور بود، فرمودند:

هدف اصلی از انتشار جراید نه تنها رساندن دستورات و نظریات دولتمردان به مردم است، بلکه می‎بایستی نظرات مردم و خواسته های آنان در طبقات مختلف جامعه را منعکس نمایند که خود مردم و دولتمردان از این گونه نظرات و حقایق بهره مند شوند. در حقیقت همان گونه که در همه جای دنیای امروز معمول است، جراید ارگان مردم، زبان مردم و حلقه واسطه میان مردم و حکومت ها و دولت ها می‎باشند.

ایشان در ادامه فرمودند:

در برخی کشورها چون کشور ما که رسانه های مهم چون رادیو و تلویزیون در انحصار حاکمیت است این مهم می‎بایستی بهتر به منصه ظهور برسد و جراید به عنوان رسانه هایی مستقل از حاکمیت، در راه احقاق حقوق مردم و نشر حقایق و انتقادهای سازنده همراه با تحلیل هایی منطقی و روشنگرانه بکوشند؛ و این انتظار نابجایی است که دولت و حکومت بخواهند با در دست داشتن رادیو و تلویزیون، جراید هم فقط آنچه را آنان می‎خواهند و مورد پسند آنهاست منعکس کرده و آنچه را آنان می‎خواهند تکرار و به جامعه دیکته کنند.

[ سانسور و خودسانسوری عامل اصلی در عدم استقلال جراید است ]

ایشان مسأله سانسور و خودسانسوری را عامل اصلی در عدم استقلال جراید دانسته و فرمودند:

ناوبری کتاب