صفحه ۸۵

[ آیا در اسلام شکنجه مفهومی دارد؟]

ج 17 - اسلام با شکنجه کردن به هر منظور - بویژه جهت گرفتن اعتراف و اقرار به جرم - به شدت مخالف است. مطابق روایتی امام صادق (ع) از حضرت امیر(ع) نقل کرده که فرمودند: "هر کس در حال ترس یا در زندان یا در اثر تهدید و یا در حالی که او را عریان کرده باشند به چیزی اقرار نماید، نباید بر او حد جاری شود." (وسائل الشیعة، ج 18، ص 497) و قریب به همین مضمون نیز در دعائم الاسلام (ج 2، ص 466) از حضرت امیر(ع) نقل شده است. لازم به ذکر است که تعبیر "حد" در روایات فوق اختصاص به حد مصطلح ندارد و شامل تعزیر نیز می‎شود. و بر فرض اختصاص، با تنقیح مناط موارد تعزیرات را نیز در برمی گیرد. و اصولا در شرع مقدس تعزیر پس از ثبوت جرم است نه برای اثبات جرم.

[ موسیقی در اسلام ]

ج 18 - موسیقی انواع گوناگونی دارد و تنها آن نوع از موسیقی که محرک فساد جنسی باشد یا انسان را از خود بی خود نماید به نحوی که انسان را وادار به فساد و ارتکاب گناه یا کارهای خلاف نماید و یا زمینه های آن را در وی ایجاد کند حرام است؛ همچنین اگر موسیقی ای انسان را وادار به خودکشی یا اضرار به دیگری نماید حرام است. ولی سایر انواع موسیقی که موجب انبساط سالم روح و یا تنظیم صداها و آهنگ های حلال می‎شود اشکالی ندارد.

[ آیا در اسلام ترور داریم ؟]

ج 19 - اسلام با ترور - یعنی کشتن غافلگیرانه هر انسانی - مخالف است؛ و از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "الاسلام قید الفتک" یعنی اسلام قید و مانع ترور است. حکم ترور شخصیت نیز چنین است. در روایات متعددی وارد

ناوبری کتاب