صفحه ۸۲

به حسب اغلب دختران - بویژه در مناطق گرمسیر همچون عربستان - در حدود سن نه سالگی ظاهر می‎شود. و علت این که در بسیاری از روایات که مورد عمل فقها و اصحاب حدیث است سن نه سالگی قید شده است همین می‎باشد. بنابراین اگر دختران در بعضی مناطق یا بعضی اقوام و نسل ها به دلیل شرایط آب و هوا یا شرایط دیگر در نه سالگی به رشد جسمی و روحی کافی نرسیدند و غریزه جنسی در آنها رشد لازم را ننمود، هرچند ازدواج با آنان با وجود اذن ولی و مصلحت آنان صحیح می‎باشد ولی همبستر شدن با آنان محل اشکال است؛ و سایر تکالیف دینی نیز اگر موجب عسر و حرج آنها باشد، بر آنان واجب نخواهد بود.

و داشتن یا نداشتن اعتقاد به این که زنان صدر اسلام در سن چهارده یا شانزده سالگی ازدواج کرده اند، نه جزو اصول دین است و نه فروع آن؛ و ربطی به کفر و اسلام شخص ندارد.

[ ازدواج غیر دائم ]

ج 13 - ثبت ازدواج - چه دائم و چه غیر دائم - شرط صحیح بودن آن نیست؛ بلکه برای جلب اعتماد و پیشگیری از تضییع حقوق زوجین بخصوص زن می‎باشد.

ولی در شرایط کنونی جوامع و وجود زمینه های فریب و شهوت رانی های افراطی و امکان رها نمودن همسر و تضییع حقوق او، ثبت ازدواج مانع بروز بسیاری از مفاسد می‎باشد. و در عقد غیر دائم با توجه به این که فلسفه تشریع آن تشکیل خانواده نبوده بلکه جلوگیری از هرج و مرج جنسی و اطفای شهوت از راههای نامشروع بوده است، از این رو تعداد خاصی منظور نشده است. و با توجه به لزوم رضایت زن و لزوم ذکر مهر و تعیین مقدار آن در عقد غیر دائم و این که زن می‎تواند وجوب نفقه و ارث بردن از شوهر را در عقد شرط نماید، عدالت نیز مراعات شده است. و عقد غیر دائم نوعی ارضای غریزه جنسی زن و مرد از راه مشروع می‎باشد که می‎تواند جایگزین هرج و مرج و روابط نامشروع زن و مرد در بعضی جوامع غیراسلامی باشد؛ و نیز می‎تواند گشایشی برای زنان و مردانی باشد که آمادگی یا توان ازدواج دائمی و تشکیل خانواده را ندارند.

ناوبری کتاب