صفحه ۶۶

است که نفع او برای مردم بیشتر باشد" فرمودند:

شما نباید به نام و شعار اکتفا کنید، بلکه باید با استقامت و پشتکار در دفاع از حقوق شهروندان بکوشید و فشارها را تحمل نمایید.

[ اظهار نگرانی از محاکمات سیاسی ]

ایشان ضمن اظهار نگرانی از موارد نقض حقوق بشر و محاکمات سیاسی ای که به نام دین و اسلام صورت می‎گیرد فرمودند:

سؤال من این است که حضرت علی (ع) که به ظاهر چند سال حکومت کردند کدام محکوم سیاسی را در زندان و حبس داشتند؟ در تاریخ حاکمیت ایشان کدام محاکمه سیاسی را سراغ دارید؟ همان خوارجی که مخالف سیاسی حضرت بودند و حتی سران آنان در نماز بر ضد حضرت شعار می‎دادند تا هنگامی که دست به شمشیر نبرده بودند کدامشان توسط نیروهای امنیتی حضرت امیر(ع) دستگیر و محاکمه شدند؟ خریت بن راشد که از سران خوارج بود با اصحابش از حضرت امیرالمؤمنین (ع) از نظر سیاسی جدا شدند، به حضرت اعتراض شد چرا آنان را بازداشت نمی کنید؟ فرمودند: در این صورت زندانها را پر خواهیم نمود. آنچه که در تاریخ داریم بر خلاف تصور و مشی آقایان است؛ حضرت امیر(ع) نه تنها آنان را بازداشت نکردند بلکه حقوق آنان را نیز از بیت المال قطع ننمودند، و پس از شکست آنها در جنگ نهروان نیز حقوقشان را مانند بقیه مردم از بیت المال پرداخت می‎کردند.

[ حق اظهارنظر برای همه ]

ایشان سپس به بیان خاطره ای از اوایل انقلاب پرداختند که از مرحوم آیت الله خمینی در پاریس سؤال شد: "آیا کمونیست ها هم حق اظهارنظر دارند؟" ایشان فرمودند: "بلی، آنان نیز حق اظهارنظر دارند و کسی حق ندارد برای اظهارنظر

ناوبری کتاب