صفحه ۴۷۴

زندان محکوم کردند، بنده را هم پنجاه و دو جلسه بازجویی کردند؛ هنوز تکلیف دادگاه معلوم نیست.

به هر حال ما در چنین شرایطی هستیم و مایلیم نظر جنابعالی را نسبت به این مسأله که اصلش کلامی و فقهی است بدانیم. آقایان مدعی هستند به نظریه نصب، و نظریه انتخاب را رد می‎کنند. جنابعالی که یک شخصیت برجسته اسلامی و عالم به علم زمان و شریعت هستید بفرمایید که اصلا نصب به این معنایی که آقایان می‎گویند جایی در اندیشه اسلامی دارد یا نفوذ مسیحیتی است که معتقد بودند منشاء قدرت الهی است نه زمینی و مردم حقی ندارند، و اصولا چنین چیزی در اندیشه اسلامی جایی دارد یا ندارد؟

آیت الله منتظری: یک جزوه ای من نوشتم به نام "حکومت مردمی و قانون اساسی"، این جزوه در دیدگاههای من روی سایت هست آقایان می‎توانند نگاه کنند. آنجا من از باب مثال نوشتم امام مجتبی (ع) (با این که ما برای ائمه (ع) مقام عصمت قائلیم) در نامه به معاویه نوشت که وقتی پدرم از دنیا رفت "ولانی المسلمون الامر من بعده" مسلمانها امر حکومت را به من واگذار کردند و مرا والی قرار دادند. ادله زیادی من در آنجا ذکر کرده ام، من مسأله نظریه نصب را در آنجا نقد کرده ام.

حالا بالاخره عالم طبیعت عالم تزاحم و تصادم است اما انسان آن را که تشخیص داد وظیفه اش می‎باشد عمل کند، استقامت هم داشته باشد: (فاستقم کما أمرت و من تاب معک) . و از این که آقایان نسبت به شما مزاحمت کردند من واقعا به سهم خودم متأثر شدم و عذرخواهی می‎کنم. و متأسفانه خیلی ظلم ها و کارها به حساب اسلام انجام می‎شود. پنج سال و دو سه ماه مرا اینجا در خانه محصور کردند، این حسینیه ما هشت سال است که در توقیف می‎باشد. حسینیه چه گناهی کرده در این کشور؟! دفتری در اصفهان داشتم که در اختیار آقایان است و آقای علی رازینی قاضی دادگاه ویژه حکم کرده فروخته شود به نفع دادگاه ویژه، من نفهمیدم چرا؟ در فقه داریم اگر اهل ذمه از ذمه خارج شد خودش حکم ذمه بر او بار نیست اما مالش از باب این که یک روزگاری مال اهل ذمه

ناوبری کتاب