صفحه ۴۶۲

می‎کردم - کار اشتباهی بود. سفارت آمریکا را اشغال کردن یعنی جزئی از کشور آمریکا را اشغال کردن، و این کار درستی نبود.

پس برگردیم به آن سؤال قبل؛ اگر افسوس می‎خورید که شاید می‎توانستید یک کاری کنید این اشغال سفارت یکی از آنها بوده ؟

درست است؛ در جو و تلقی آن روزها خیلی ها از جمله ما این حرکت را تأیید می‎کردیم.

[ کشتار یهودی ها]

در مورد این صحبت های جدید آقای احمدی نژاد در مورد کشتار یهودی ها و هولوکاست و اینها چی فکر می‎کنید، دلیل این صحبت ها چیست ؟

این حرف را سابقا من در نوشته هایم داشتم که فرض می‎کنیم نازی ها و لهستانی ها و اتریشی ها شش میلیون یهودی را قتل عام کردند، چرا غرامتش را فلسطینی ها بدهند؟ اسرائیل را بر همین اساس با زور درست کردند، از این جهت ما می‎گوییم مشروع نیست. شصت، هفتاد سال پیش دولت اسرائیل وجود نداشت، در حال حاضر باید سازمان ملل فکر اساسی بکند و نگذارد حقوق فلسطینی ها که آواره شده اند پایمال شود. به عقیده من یک انتخابات همگانی باید بشود. یهود و مسلمانها و مسیحیان همه رأی بدهند و یک حاکمیتی انتخاب نمایند، نه این که امکانات دست اسرائیل باشد و فلسطینی ها حق نداشته باشند حرف حقشان را بزنند.

یک سؤال آخر هم هست که آیا در شرایط حاضر فکر می‎کنید این صحبت ها درست باشد در حالی که همه دارند... .

به نظرم باید یک جور حرف زد که با اصول دیپلماتیک مناسب باشد. به قول معروف: هر سخن جایی و هرنکته مکانی دارد. اگر حرفی درست هم باشد اما انسان باید جایش را بسنجد و بعد مطرح کند.

ناوبری کتاب