صفحه ۴۴۸

ملتی است و انحصار آن در حوزه قدرتهای بزرگ موجب تضییع حقوق ملت های ضعیف می‎باشد.

[ حقوق بشر در ایران ]

12 - نظر شما درباره وضع حقوق بشر در ایران چیست ؟

حبس افرادی که در سالهای اخیر به خاطر اظهار نظر یا انتقاد از حاکمیت به زندان رفته و یا به دیگر محرومیت های اجتماعی محکوم شده اند، و نیز برخورد با اهل قلم و اندیشه و با روزنامه های غیر وابسته به حاکمیت از بهترین نمونه های وضع اسفبار حقوق بشر در ایران است. در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) هیچ زندانی سیاسی وجود نداشت و افراد را برای افکارشان و اظهار آنها محاکمه و زندانی نمی کردند.

[ وظایف مسلمانان ]

13 - با توجه به شرایط امروز ایران، چه اعمالی بر مسلمانان "واجب" است و چه اعمالی از دید شما "حرام" تلقی می‎شود؟

گرچه مسائل و مصادیق سیاسی قابل تقلید نیست و هرکس باید براساس تحقیق و تشخیص خود عمل کند، اما به طور کلی امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد سازنده و متناسب با شرایط زمان و مکان وظیفه شرعی و عقلی هر مسلمان است، و سکوت در برابر مظالم و تجاوزات به حقوق انسانها در صورتی که به نوعی تأیید و تقویت آنها به شمار آید حرام است.

[ اصلاح قانون اساسی لازمترین کار اصلاحی ]

14 - اگر امکان تغییر یا تصحیح بعضی امور را داشتید، اولین چیزی که تغییر می‎دادید چه بود و اولین مسیری که اصلاح می‎کردید کدام ؟

ناوبری کتاب