صفحه ۴۴۴

راه بهترین عزیزان و ثمرات زندگی خود را فدا کردند و درد فراق و هجران آنان را به خاطر خدا تحمل نمودند.

ناوبری کتاب