صفحه ۴۲

در مورد رفراندوم چه ؟

رفراندوم در قانون اساسی هست. در صورتی که از راههای دیگر حل نشد.

تا چه حد فکر می‎کنید ضرورت دارد؟

در صورتی که مشکلات حل نشد شاید به رفراندوم برسد.

این چند سال که شما در حصر بودید چطور به شما گذشت ؟

من از بابتی که اهل کتاب و مطالعه بودم و مأنوس بودم با کتاب، خیلی سخت نگذشته است. این که می‎گویند فلانی افسردگی دارد درست نیست. البته از نظر مزاجی طبیعتا وقتی انسان آزاد باشد روح و جسم در هم تأثیر و تأثر دارند. طبعا انسان آزاد باشد مسئولیتش هم بیشتر می‎شود، گرفتاری اش هم بیشتر می‎شود. من به مطالعه و درس و این جور کارها می‎رسیدم، مسئولیت زیادی هم نداشتم. من خیلی نگران نبودم، ولی آیا به نفع نظام و اجتماع بود نمی دانم، این را باید از آقایان پرسید.

در هفته گذشته تقاضاهایی برای رفع حصر شما مطرح شده، آیت الله طاهری نامه نوشتند، در حال حاضر تقاضای حضرتعالی چیست ؟

بله ایشان نامه نوشتند، من هیچ تقاضایی نکردم. من هیچ تقاضایی از هیچ کس نکرده ام، از غیر از خدا من هیچ چیز نمی خواهم.

ناوبری کتاب