صفحه ۴۱۸

زیاد است. اکنون آمریکا از طرفی با دخالت در کشورهای اسلامی همچون افغانستان و عراق و جاهای دیگر به بهانه بردن دموکراسی و آزادی به آن کشورها، مسلمانان را روی خودش حساس کرده است، و لذا رئیس جمهور یا سایر رجال سیاسی آمریکا به هر کشوری می‎روند مردم علیه آنان تظاهرات می‎کنند و شعار می‎دهند. دموکراسی را که به اجبار نمی شود به کشوری صادر نمود، باید کاری کرد که رشد سیاسی مردم زیاد شود و خودشان کشورشان را به سمت آزادی و دموکراسی سوق دهند. شوروی را دیدید با آن همه قدرتی که داشت سرانجام فروپاشید. حکومتی که بخواهد بر اساس زور و چماق کار بکند بالاخره شکست می‎خورد، مخصوصا در دنیای امروز.

و از طرف دیگر باید به آمریکائی ها گفت شما از نفت و سایر امکانات کشورهای اسلامی استفاده می‎کنید آن وقت دولت غاصب اسرائیل را که مردم فلسطین را سرکوب کرده و می‎کند تقویت می‎کنید، این سیاست بسیار غلطی است. دبیر خبرگزاری گفت: نتیجه دخالت آمریکا در عراق این شد که حکومت صدام سقوط کرد و یک حکومت مردمی که اکثریت رجال آن شیعه هستند بر سر کار آمد، آیا این سیاست بدی بود؟

آیت الله منتظری گفتند: قبول دارم اصل آمدن آمریکا و ساقط کردن حکومت صدام خدمتی بود به مردم عراق، اما باقی ماندن آمریکا در عراق به ضرر خودشان است. حالا که یک حکومت مردمی بر سر کار آمد، خوب است که آمریکایی ها و سایر اشغالگران نیروهایشان را از عراق خارج کنند، وگرنه باتلاقی می‎شود برای آنها مانند ویتنام. در افغانستان هم ماندن آمریکا غلط است و به ضرر خود آمریکا می‎باشد. باید کاری بکنند که مردم عراق و افغانستان احساس استقلال بکنند و بدانند که دیگر کشورشان را باید خودشان اداره کنند.

دبیر خبرگزاری گفت: شما فکر می‎کنید مردم عراق در شرایط فعلی قادر هستند که جلو شورشهایی را که اکنون جریان دارد بدون کمک آمریکا بگیرند؟ آیت الله منتظری اظهار داشتند: اصولا وجود آمریکایی ها در عراق این شورشها

ناوبری کتاب