صفحه ۴۱۷

نباید از دین استفاده ابزاری و سوءاستفاده نمود. دین با سیاست تضادی ندارد. تضادی که هست بین مسئولیت های رئیس جمهور و نداشتن اختیارات کافی از طرفی، و دادن اختیارات مطلق به ولی فقیه و نداشتن مسئولیت و پاسخگو نبودن او از طرف دیگر می‎باشد، و نباید این تضاد را به گردن دین گذاشت.

دبیر خبرگزاری سپس گفت: ولی شما یکی از کسانی بودید که در تنظیم قانون اساسی نقش زیادی داشتید.

آیت الله منتظری گفتند: بلی من در تدوین قانون اساسی اول نقش زیادی داشتم. ولی اولا در آن شرایط موقعیت و قداست و نفوذ معنوی مرحوم آیت الله خمینی مطرح بود و ما هم تجربه قانون نویسی نداشتیم، و امروز در اثر تجربه به نکاتی توجه پیدا کردیم که آن روز توجه نداشتیم. روزی به آیت الله بروجردی گفتم: شما سابقا مطلب دیگری فرمودید. ایشان فرمودند: "أنا کل یوم رجل" من در هر روز مرد دیگری هستم.

و ثانیا ولایت مطلقه در قانون اساسی اول نبود و بعدا آقایان آن را در بازنگری اضافه کردند و من به آن رأی ندادم.

ایشان در جواب دبیر خبرگزاری که پرسید به نظر شما آیا باید قانون اساسی عوض شود و اختیارات و مسئولیت های رهبری و ریاست جمهوری مجددا بررسی شود؟ گفتند:

به هرحال به مناسبت حکم و موضوع، وظیفه ولایت فقیه از باب تخصص او در فقه نظارت بر اسلامی بودن قوانین و اجرائیات کشور است، نه این که او در همه کارها دخالت کند و پاسخگو هم نباشد. هر کاری باید به کارشناس و متخصص آن ارجاع شود و او هم پاسخگو باشد.

[ دخالت های آمریکا در کشورهای اسلامی و عراق ]

آنگاه آیت الله منتظری در رابطه با دخالت های آمریکا در کشورهای اسلامی گفتند: مطابق یک ضرب المثل: هزار دوست برای انسان کم است و دشمن یکی هم

ناوبری کتاب