صفحه ۴۰۳

(بسمه تعالی)

پس از سلام و تبریک متقابل، در مفروض سؤال اول که طرف گرفتار مرگ مغزی شده، اگر حتی یک هزارم احتمال وجود دارد که شعور او برگردد، جدا کردن دستگاه تنفس از او جایز نیست؛ ولی اگر به تشخیص پزشکان متخصص و متعهد مغز او صددرصد مرده است و برگشت حیات امکان ندارد، ادامه تنفس مصنوعی به وسیله دستگاه واجب نیست؛ زیرا او در حقیقت مرده است؛ و بر جداکردن دستگاه عنوان "قتل نفس" صادق نیست.

ولی در مفروض سؤال دوم که طرف حیات دارد، هرچند او رنج می‎برد لیکن قطع حیات او جایز نیست و عنوان "قتل نفس" بر آن صادق است؛ و خود طرف نیز حق ندارد کشتن خود را اجازه دهد، لازم است او را به اندازه قدرت معالجه نمود.

والسلام علیکم.
138419
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب