صفحه ۴۰

من آن چیزی که تشخیص می‎دادم حق است دنبالش می‎رفتم. هیچ وقت هم با کسی درگیری نداشتم که بخواهم رهبر بشوم یا مرجع تقلید باشم. این مقامات دنیا را من خیلی اعتباری می‎دانم، سراغش هم هیچ وقت نبوده ام و نخواهم بود. اما وظیفه الهی ام هرچه بوده تشخیص می‎دهم و عمل می‎کنم.

شما طی این چند سال که در حبس بودید نظرات بسیار متفاوتی در مورد ولایت فقیه بیان شده و بحث ولایت فقیه یکی از محورهای اساسی جدلهای بین جناحهای مختلف در حکومت داخل ایران بوده است، در این چند سال شما که در تدوین و شکل اجرایی دادن به ولایت فقیه سهم عمده ای داشتید آیا در این زمینه تغییر عقیده ای داده اید؟

عرض کردم من نظریاتم را هم به عربی نوشتم و هم در مصاحبه ها نوشتم، با یک کلمه نمی شود مسأله را حل کرد.

شما راجع به وضعیت کنونی ایران چه فکر می‎کنید؟ تا چه حد امیدوار هستید؟

مردم اگر چنانچه دنبال حق و حقیقت باشند و استقامت داشته باشند و آزادیهایی که اول انقلاب گفتند: "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" اگر چنانچه مسئولین به همان وعده های اولیه که دادند عمل کنند، مردم استقامت دارند. و این هم که اشخاص این اواخر می‎گویند اصلاحات، اصلاحات چیز تازه ای نیست. اصلاحات یعنی همان وعده های اولیه انجام بشود. مردم چیز تازه ای نخواستند، مردم آزادی داشته باشند، طبقات بتوانند حرفهایشان را بزنند، بدون این که به کسی اهانت کنند، فحش بدهند، تشنج ایجاد کنند. مردم باید بتوانند حرف حقشان را بزنند.

فکر می‎کنید دولت آقای خاتمی به این شعارهایی که از آن صحبت کردیم بتواند برسد؟

نمی تواند، آقای خاتمی اول که آمد مردم خیلی امیدوار بودند. اگر همین طور پیش بروند مردم مأیوس می‎شوند، مگر این که ایشان در رفتارشان تجدیدنظر کنند.

در چه زمینه ای باید تجدید نظر کنند؟

عرض کردم باید به وعده هایی که به مردم داده شده عمل بشود.

ناوبری کتاب