صفحه ۳۸۹

[ حقوق شیعیان و سنی ها]

ج 3 - چنانچه یک حکومت شیعی در عراق روی کار آید، اگر طبق قوانین و مقررات اسلامی که - به اعتقاد ما - برحسب موازین عقلی و وجدانی تنظیم شده است عمل نماید، هیچ گونه برخوردی با اهل سنت نخواهد داشت؛ زیرا هر دو گروه مسلمانند و برحسب کثرت مشترکات می‎توانند با هم تفاهم نمایند. بلکه اقلیت های دینی و کسانی که به دین خاصی معتقد نیستند نیز از نظر انسانیت و شهروندی دارای حقوقی می‎باشند که لازم است رعایت شود؛ و در قرآن کریم می‎خوانیم: (لا اکراه فی الدین) .

[ حوزه علمیه نجف و قم ]

ج 4 - حوزه های علمیه نجف و قم دو شاخه از یک حقیقت می‎باشند و هدف واحدی را تعقیب می‎نمایند و حامی و پشتیبان یکدیگر بوده و هستند؛ اقتدار حوزه علمیه نجف اشرف موجب خوشحالی همه شیعیان جهان و از جمله علمای اعلام قم می‎باشد.

البته ممکن است اختلاف سلیقه بین علمای نجف و قم یا سایر علما وجود داشته باشد که آن هم بسا به نفع باشد، زیرا اظهارنظرهای مختلف و تضارب افکار موجب پیشرفت و تکامل خواهد شد.

1383111
قم - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب