صفحه ۳۸۳

نسل بعد اعتبار شرعی و قانونی ندارد. اینجانب بارها این مطلب را در کتابها و نوشته های خویش بیان کرده ام و مرحوم آیت الله خمینی پس از بازگشت به ایران در بهشت زهرا(س) فرمودند: "پدران ما حق نداشتند سرنوشت ما را تعیین نمایند." تعیین سرنوشت هر نسلی در اختیار خود آن نسل است؛ و رفراندوم آزاد و ملی یکی از طرق انتخاب است، و تشخیص نظارت نهادهای بین المللی نیز حق خود مردم است. البته از نظر کتاب و سنت در حاکم منتخب مردم شرایطی معتبر است که مردم مسلمان و متعهد به اسلام طبعا آنها را رعایت خواهند کرد.

13831014
حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب