صفحه ۳۶۸

[ اساسی ترین مشکل در راه حاکم شدن اسلام واقعی ]

ج 1 - بروز و ظهور و کارایی یک نظریه صحیح در گرو دو امر است:

1 - تفسیر و بیان درست و منطقی از آن.

2 - برطرف کردن موانع رشد و شکوفایی یا اجرایی آن.

امر اول: نسبت به سؤال مورد نظر که مربوط به حوزه دین است مسئولیت خطیری است که عهده دار آن اسلام شناسان واقعی و نظریه پردازان دینی بوده و می‎باشند؛ انجام این مسئولیت گرچه در طول تاریخ اسلام تاکنون از سوی کج فکران یا زورمندان دچار مشکلات بزرگی گردیده است و افراد و نحله های مختلف به تفسیرهای غلط از دین پرداخته و یا زورگویانی - با اتکا به قدرت - به مقابله با اندیشمندان واقع بین برخاسته اند، ولی با این حال این رسالت به واسطه داشتن پشتوانه صحیح و منطقی همانند جویباری روان و زلال هرچند اندک، به مقدار قابل توجه و شایسته تحسین تحقق یافته است، و عمده مانعی که در مسیر رشد و گسترش آن قرار داشته چیزی است که در امر دوم به آن اشاره می‎شود.

امر دوم: یک تکلیف عقلی و همگانی است تا فضای مناسب و آزاد را برای خودنمایی افکار گوناگون و نقد آن در سطح وسیع جامعه به وجود آورده تا برترین و منطقی ترین نظریه و برداشت از دین که با روح شریعت و فطرت انسانی سازگارتر است بر کرسی مقبولیت بنشیند. متأسفانه قصور یا تقصیر در این زمینه باعث گردیده تا در بیشترین مقاطع تاریخ حاکمان خودکامه که منافع شخصی یا گروهی خود را در خطر و تضاد با معارف اصیل و فطری اسلام می‎دیده اند با تکیه بر اریکه قدرت بزرگترین موانع را در راه شکوفایی دیدگاههای درست و منطقی از دین در مرحله اجرا به وجود آورند؛ این خطر آنگاه مضاعف می‎گردد که مقابله با اندیشمندان و دین شناسان، چهره دینی و قانونی گرفته و در پرتو شعار دفاع از دین، آزادی و حمایت از قانون و با شیوه های مختلف تفسیق، تکفیر و نسبت همکاری با

ناوبری کتاب